Regulamin III Gdańskiej Konferencji Tradycji Katolickiej

 1. III Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej, zwana dalej jako „Konferencja” odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu Sadova w Gdańsku przy ul. Łąkowej 60.
 2. Organizatorem III Gdańskiej Konferencji Tradycji Katolickiej jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia z siedzibą w Warszawie (ul. Mianowskiego 24/3a, kod pocztowy: 02-044) zwane dalej jako „Organizator”.
 3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 4. W ramach Konferencji odbywają się odczyty referatów.
 5. Uczestnicy Konferencji dzielą się na gości (zaproszonych do wygłoszenia wykładu przez Organizatora), prelegentów (osoby, które zgłosiły się do wygłaszania referatu) oraz uczestników biernych (niewygłaszających referatów).
 6. Udział gości w Konferencji przebiega według zasad indywidualnie ustalonych z Organizatorem.
 7. W stosunku do uczestników biernych zapisy nie są obowiązkowe, jednak niezbędne celem otrzymania imiennego identyfikatora.
 8. Prelegenci winni dokonać zapisu na Konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym: gktk.pl/zapisy.
 9. Wygłaszany przez prelegenta referat, o charakterze naukowym bądź popularyzatorskim, powinien dotyczyć tradycji i kultury katolickiej. Ponadto referat nie może być sprzeczny z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego ani naruszać praw autorskich osób trzecich. Wygłoszenie referatu powinno mieścić się w ramach czasowych uzgodnionych z Organizatorem.
 10. Prelegent przesyła abstrakt referatu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie gktk.pl/zapisy podczas zapisu na Konferencję lub po zapisie na nią za pośrednictwem e-maila prelekcje@gktk.pl do dnia 3 maja 2020 r.
 11. W terminie do dnia 17 maja 2020 r. komitet naukowy złożony z osób powołanych przez Organizatora, na podstawie przesłanych abstraktów dokona wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w ramach Konferencji i poinformuje prelegentów o podjętej w tym przedmiocie decyzji.
 12. Prelegenci zgłaszają się w dniu Konferencji do biura Konferencji ulokowanego w miejscu odbywania się Konferencji przed jej rozpoczęciem.
 13. Prelegenci nie otrzymują honorarium za wygłoszone referaty.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji w uzgodnieniu z prelegentami, których referatów dotyczy zmiana oraz odwołania Konferencji jedynie w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, których nie można było przewidzieć.
 15. Prelegenci wyrażają zgodę na publikację wszelkich materiałów prezentowanych podczas Konferencji (np. prezentacji multimedialnych, rozdawanych tekstów).
 16. Prelegenci oraz uczestnicy bierni poprzez zapis na Konferencję wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach organizacji Konferencji, a także utrwalanie oraz publikację wizerunku celem promocji Konferencji oraz jej kolejnych edycji. Prelegenci i uczestnicy bierni mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie informując o tym fakcie listownie na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@gktk.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku prelegentów oraz uczestników biernych chcących otrzymać imienny identyfikator. Administratorem danych jest Organizator. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. zadań oraz przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prelegentów i uczestników biernych, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 18. Prelegenci i uczestnicy bierni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
 19. Prelegenci oraz uczestnicy bierni wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.