Regulamin II Gdańskiej Konferencji Tradycji Katolickiej

 1. II Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej, zwana dalej jako „Konferencja” odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Sadova w Gdańsku przy ul. Łąkowej 60.
 2. Organizatorem II Gdańskiej Konferencji Tradycji Katolickiej jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia z siedzibą w Warszawie (ul. Mianowskiego 24/3a, kod pocztowy: 02-044) zwane dalej jako „Organizator”.
 3. Konferencja ma charakter otwarty.
 4. W ramach Konferencji odbywają się odczyty referatów.
 5. Uczestnicy Konferencji dzielą się na gości (zaproszonych do wygłoszenia wykładu przez Organizatora), prelegentów (osoby, które zgłosiły się do wygłaszania referatu) oraz uczestników biernych (niewygłaszających referatów).
 6. Udział gości w Konferencji przebiega według zasad indywidualnie ustalonych z Organizatorem.
 7. W stosunku do uczestników biernych zapisy nie są obowiązkowe.
 8. Prelegenci winni dokonać zapisu na Konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym: gktk.pl/zapisy.
 9. Wygłaszany przez prelegenta referat, o charakterze naukowym bądź popularyzatorskim, powinien dotyczyć tradycji i kultury katolickiej i obejmować zagadnienia z zakresu teologii, historii, liturgii, kultury, muzyki, lub sztuki, względnie innych dziedzin wiedzy. Ponadto referat nie może być sprzeczny z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego ani naruszać praw autorskich osób trzecich. Wygłoszenie referatu powinno mieścić się w ramach czasowych uzgodnionych z Organizatorem.
 10. Prelegent przesyła abstrakt referatu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie gktk.pl/zapisy podczas zapisu na Konferencję lub po zapisie na nią za pośrednictwem e-maila kontakt@gktk.pl do dnia 12 maja 2019 r.
 11. W terminie do dnia 19 maja 2019 r. komitet naukowy złożony z osób powołanych przez Organizatora, na podstawie przesłanych abstraktów dokona wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w ramach Konferencji i poinformuje prelegentów o decyzji.
 12. Prelegenci zgłaszają się w dniu konferencji do biura Konferencji ulokowanego w miejscu odbywania się konferencji przed jej rozpoczęciem.
 13. Prelegenci nie otrzymują honorarium za wygłoszone referaty.
 14. Prelegenci i uczestnicy bierni mogą za pośrednictwem Organizatora zarezerwować nocleg w okresie od doby poprzedzającej Konferencję do doby następującej po Konferencji w obiekcie zaproponowanym przez Organizatora. W tym celu należy w terminie do dnia 12 maja 2019 r. dokonać rejestracji za pomocą formularza na stronie gktk.pl/zapisy zaznaczając odpowiednią opcję lub po takiej rejestracji przesłać do dnia 12 maja 2019 r. zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@gktk.pl oraz wpłacić kwotę stanowiącą cenę rezerwacji do dnia 27 maja 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Organizator nie pobiera prowizji za pośrednictwo w rezerwacji noclegu.
 15. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji w uzgodnieniu z prelegentami, których referatów dotyczy zmiana oraz odwołania Konferencji jedynie w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, których nie można było przewidzieć.
 16. Prelegenci oraz uczestnicy bierni poprzez zapis na Konferencję wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach organizacji Konferencji. Prelegenci poprzez zapis na Konferencję wyrażają zgodę na utrwalania oraz publikację wizerunku celem promocji Konferencji oraz jej kolejnych edycji. Prelegenci oraz uczestnicy bierni korzystający z pośrednictwa rezerwacji noclegu, o którym mowa w pkt 14, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z rezerwacją noclegu. Prelegenci i uczestnicy bierni mają prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku prelegentów oraz osób korzystających z pośrednictwa rezerwacji noclegu. Administratorem danych jest Organizator. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. zadań oraz przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prelegentów i uczestników biernych, które zostały zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 18. Prelegenci i uczestnicy bierni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.
 19. Prelegenci oraz uczestnicy bierni wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.